Lees voor en vertaal / translate

Hebt u een schuld aan Sociale Zaken omdat u in het verleden teveel uitkering hebt ontvangen? En hebt u een aantal jaren achtereen maandelijks afbetaald? Dan kunt u mogelijk kwijtschelding krijgen of uw (rest-)schuld gedeeltelijk afkopen. 

Verzoek kwijtschelding of afkoop van schuld(Pdf, 150 kB)

U ontvangt binnen uiterlijk 8 weken een besluit op uw verzoek. Stuur kopieën van bewijsstukken mee zo kunnen we uw verzoek sneller afhandelen. Wij controleren zo nodig bij derden, bijvoorbeeld de Belastingdienst en de werkgever, de door u verstrekte gegevens.

Kwijtschelding

Bij kwijtschelding is er verschil tussen:

  • niet-verwijtbare vorderingen 
  • vorderingen door schending van de informatieplicht.

U kunt kwijtschelding krijgen voor:

  • niet-verwijtbare vorderingen als u 5 jaar volgens de afspraken met ons heeft afgelost
  • vorderingen door schending van de informatieplicht als u 10 jaar volgens de afspraken met ons heeft afgelost. Als u in die 10 jaar opnieuw de informatieverplichting heeft geschonden, krijgt u geen kwijtschelding. Voor dit soort vorderingen is maar één keer kwijtschelding mogelijk.

Voor beide vorderingen geldt dat als u niet aaneengesloten heeft afgelost en de achterstand in één keer inhaalt, u alsnog kwijtschelding krijgt. Wij beoordelen een kwijtscheldingsverzoek per schuld. Heeft u meer schulden bij ons? Dan kunt u per schuld een verzoek indienen.

Afkopen

Ook bij afkopen geldt een onderscheid tussen niet-verwijtbare vorderingen en vorderingen door schending van de informatieplicht.

U kunt een vordering afkopen als:

  • u minimaal 2,5 jaar volgens de afspraken met ons heeft afgelost op een niet-verwijtbare vordering en in één keer ten minste 50% van het nog openstaande bedrag betaalt
  • u minimaal 5 jaar volgens de afspraken met ons heeft afgelost op een vordering door schending van de informatieplicht en in één keer ten minste 50% van het nog openstaande bedrag betaalt. Als u in die 5 jaar opnieuw de informatieverplichting heeft geschonden, komt u niet in aanmerking voor afkoop

U moet de afkoopsom binnen 6 weken na het besluit betalen. Doet u dat niet? Dan vervalt het besluit tot afkoop.

Geen kwijtschelding of afkopen

Het is niet mogelijk in aanmerking te komen voor kwijtschelding of afkoop als:

  1. later blijkt dat u onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, waardoor we niet akkoord konden gaan met kwijtschelding of afkoop
  2. de vordering is gedekt door een hypotheek of pand op een goed of goederen
  3. de vorderingen een Bbz 2004-uitkering is
  4. u vermogen heeft

Meer informatie

U kunt met vragen contact opnemen met onze informatielijn. Dit kan met ons contactformulier of bel 010 - 284 84 57 (op werkdagen tussen 8.00 en 14.00 uur). U kunt ook langskomen bij onze balie.