Bent u bewindvoerder voor een inwoner van Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel of Zuidplas? Op deze pagina vindt u informatie over bewindvoerderskosten, het aanvragen van bijzondere bijstand en het doorgeven van wijzigingen.

Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op.

Vergoeding kosten bewindvoering aanvragen

Bent u door de rechtbank aangewezen als bewindvoerder, mentor of curator? Dan kunt u namens uw klant bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten die de rechtbank in de uitspraak voor u heeft vastgesteld.

Aanvragen

Vraag de bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering zo snel mogelijk aan. Doe dit in ieder geval binnen 13 weken na de datum waarop de rechter uitspraak heeft gedaan. Vraagt u later bijzondere bijstand aan? Dan krijgt u de bijzondere bijstand vanaf een later moment. U kunt de aanvraag doen met een digitaal formulier op de pagina bijzondere bijstand. Let op dat u het juiste formulier gebruikt. Voor mensen met een bijstandsuitkering is er een ander formulier dan voor mensen met een ander inkomen

Welke gegevens hebben we nodig?

Op het aanvraagformulier staat onder iedere vraag welke documenten we nodig hebben. Krijgen we deze documenten niet of niet volledig? Dan kunnen we het recht op bijzondere bijstand niet beoordelen.

Voor een aantal gegevens geldt het volgende:

Leefgeldrekening

Naast de mutaties op de beheerrekening beoordelen we bij de aanvraag ook de mutaties op de leefgeldrekening van uw cliënt. Zijn er stortingen op de leefgeldrekening vanaf een andere rekening dan de beheerrekening? Dan moet u daar een verklaring over geven bij de aanvraag. Doet u dat niet? Dan zien wij bijschrijvingen op de leefgeldrekening als inkomen. Ook als de bijschrijvingen vrij te besteden zijn, zien wij het als inkomen.

Gemis aan toeslagen

Wij houden rekening met wat uw cliënt minder krijgt aan huur- en zorgtoeslag dan mensen met een inkomen op bijstandsniveau. Stuur daarom, naast de voorschotbeschikking van de Belastingdienst, ook een actueel overzicht mee van hoe de huur is opgebouwd.

Schuldhulpverlening

Is uw cliënt toegelaten tot het minnelijk of wettelijk traject schuldhulpverlening? Dan houden wij bij het berekenen van de draagkracht rekening met de afloscapaciteit. Dit kan betekenen dat er toch draagkracht is. Stuur daarom een document mee waaruit de afloscapaciteit blijkt.

Beslag

Ligt er executoriaal beslag op het inkomen van uw cliënt? Dan houden wij daar rekening mee bij het berekenen van de draagkracht. Stuur daarvan een document mee. Wij kunnen namelijk niet aan de hand van de inkomensspecificatie zien om wat voor beslag het gaat.

Eigen bijdrage Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Betaalt uw cliënt een eigen bijdrage op grond van de WLZ? Dan houden we daar rekening mee bij het berekenen van de draagkracht. Overleg hiervan dan een bewijs.

Bij een verblijf in een instelling vergelijken we het inkomen met  de voor die situatie geldende bijstandsnorm.

Wijzigt de situatie van uw cliënt (en/of de eventuele partner)?

Geef dit dan direct (binnen 7 dagen) aan ons door.

Het gaat onder meer om de volgende wijzigingen:

  • inkomen of vermogen (alimentatie is ook inkomen)
  • het adres, woon- en leefsituatie
  • grondslag voor het bewind/de fase waarin het traject zich bevindt
  • einde beslag
  • einde minnelijk traject schuldhulpverlening of WSNP
  • einde bewindvoering, curatele of mentorschap

Op de pagina Wijzigingen doorgeven vindt u een digitaal formulier om de wijzigingen aan ons door te geven. Vergeet niet de bewijsstukken mee te sturen.

Handig om te weten:

Eindafrekening bewindvoerderskosten

Voert u niet langer het bewind over een inwoner? En heeft deze inwoner een nieuwe bewindvoerder? Dan kunt u geen aanvraag bijzondere bijstand voor de kosten van de eindafrekening doen. De nieuwe bewindvoerder kan dit wel binnen 3 maanden na de eindafrekening aanvragen.

Vragen over de berekening van de draagkracht

U krijgt een berekening van de draagkracht bij ons besluit tot toekenning of afwijzing van de bijzondere bijstand.

Vindt u dat we de draagkracht anders moeten berekenen? Neem dan contact op. We kijken dan samen naar de berekening. Als dat nodig is passen we het besluit aan.

Jaarlijkse wijziging van tarieven

Per 1 januari veranderen de kosten voor bewindvoering, curatele en mentorschap. Deze wijziging verwerken we automatisch in de vergoeding die u als bewindvoerder via de bijzondere bijstand ontvangt. 

Ook de vergoeding voor bankkosten veranderen we ieder jaar automatisch.

Zie ook: