Bezwaar

Bent u het niet eens met een beslissing (beschikking) van IJsselgemeenten? Dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit (de verzenddatum in de brief), 

Het bestuursorgaan (meestal het college van burgemeester en wethouders) dat de beslissing heeft genomen, neemt binnen 12 weken een beslissing. U stuurt het bezwaarschrift naar het college van uw eigen gemeente:

Klacht

Bent u ontevreden over onze dienstverlening? Dan kunt u hierover een klacht indienen. U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen als u vindt dat u slecht of onbeleefd behandelt bent. Of als een medewerker niet reageert op uw verzoek of aanvraag.

Online klacht doorgeven

Log in met uw DigiD.

Schriftelijk indienen

U kunt ook schriftelijk een klacht indienen bij IJsselgemeenten, Antwoordnummer 760, 2900 WE Capelle aan den IJssel. U hoeft geen postzegel te plakken. U kunt hiervoor ons Klachtenformulier (pdf, 67 kB) gebruiken. Dit formulier kunt u ook opvragen bij de Informatielijn.

Meer informatie vindt u in onze klachtenfolder (pdf, 170 kB).

Is uw klacht niet goed afgehandeld?

Bent u niet tevreden met het resultaat van uw klachtafhandeling? Dan kunt u de klacht voorleggen aan een ombudsman. De ombudsman is onafhankelijk. 

Dwangsom

Als wij te laat antwoord geven op uw aanvraag of verzoek, kunt u gebruik maken van de dwangsomregeling. Dit gaat in een aantal stappen. 

  1. U stuurt ons een bericht met ons contactformulier of een brief. Daarin schrijft u: op welke datum we een besluit hadden moeten nemen en wat uw aanvraag of verzoek was. Ook schrijft u in de brief dat u vraagt om een dwangsomregeling. Zo laat u ons weten dat wij ons niet aan de afspraak houden (U stelt ons ‘in gebreke’).
  2. Wij hebben daarna nog 2 weken om een beslissing te nemen over uw aanvraag of verzoek.
  3. Hebben wij na 2 weken nog geen beslissing genomen? Dan ontvangt u geld (de dwangsom). Het begint bij € 23,- per dag en wordt steeds meer. U krijgt maximaal € 1442,-. U kunt ook een beroepschrift insturen naar de rechtbank.

Wet dwangsom

Deze regeling staat in de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen.

Documenten