Vergoedingen bijzondere bijstand

Op deze pagina vindt u voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. We hebben niet alle mogelijkheden genoemd. Heeft u andere onverwachte extra kosten? Vraag bij onze informatielijn of balie of u hiervoor bijzondere bijstand kunt krijgen..

Kunt u bijzondere bijstand krijgen voor uw kosten? Ga dan naar de pagina Bijzondere bijstand aanvragen.

Eigen bijdrage bij bijzondere bijstand

Voor bijzondere bijstand geldt dat u zelf een deel van uw kosten betaalt als uw inkomen en/of vermogen wat hoger is. Dit noemen we draagkracht. Hoeveel u zelf betaalt hangt ook af van de kosten waarvoor u een vergoeding aanvraagt. Dit staat hierna bij alle kosten (bijvoorbeeld: Draagkracht: 100%). Onderaan deze pagina vindt u meer informatie over de draagkracht, uw inkomen en bezit.

Vergoeding via zorgverzekering

Een vergoeding voor medische kosten vraagt u aan bij uw zorgverzekeraar. Wij hebben een uitgebreide zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen: het VGZ Rotterdampakket. Deze zorgverzekering past goed bij mensen met hoge medische kosten. Het VGZ Rotterdampakket geeft vaak meer en hogere vergoedingen.

Geen bijzondere bijstand voor medische kosten

Iedere volwassene moet in Nederland een zorgverzekering hebben. Daar hoort ook een aanvullende en een tandartsverzekering bij als u die nodig heeft. Deze aanvullende verzekeringen vergoeden namelijk veel medische kosten. Daarom vergoeden wij geen medische kosten via de bijzondere bijstand.

Medische kosten die vaak voorkomen en waarvoor u bij uw zorgverzekeraar terecht kunt, zijn:

 • Brillen
 • Contactlenzen
 • Tandartskosten
 • Orthodontische behandelingen (voor kinderen tot 18 jaar)
 • Steunzolen
 • Eigen bijdrage CAK

Alleen in bijzondere situaties vergoeden we medische kosten. U moet zelf kunnen vertellen en met documenten laten zien wat bijzonder is. Als u bijzondere bijstand krijgt, kan dit een lening zijn.

Lijst van de meest voorkomende vergoedingen (niet medisch)

Alarmsysteem

De eigen bijdrage voor aankoop en het abonnement van een alarmsysteem bij sociale indicatie kunnen we vergoeden. Bij een medische indicatie, kan uw zorgverzekeraar de kosten vergoeden.

Draagkracht 110%

Babyuitzet

Deze kosten betaalt u in principe zelf. Alleen in zeer bijzondere situaties maken we een uitzondering als het uw 1e kind is en u alleenstaand bent. De bijzondere bijstand is dan een lening en betaalt u aan ons terug.

Draagkracht 100%

Begrafenis- en crematiekosten

Als u erfgenaam bent en kosten moet maken voor een begrafenis of crematie dan kunnen we uw deel vergoeden. Zijn er nog andere erfgenamen? Dan deelt u daarmee de kosten. Voorwaarden voor vergoeding:

 • de begrafenis of crematie is in Nederland
 • er is geen vermogen (bezit) en/of uitvaartverzekering

De maximale vergoeding is € 6.400 voor de totale begrafenis of crematie.

Draagkracht 110%

Bewindvoering, mentorschap, curatele en budgetbeheer

De kosten van bewindvoering, mentorschap en curatele kunnen we vergoeden als de rechtbank dit heeft bepaald. De kosten moeten niet uit uw onder bewind staande goederen betaald kunnen worden.

Draagkracht 100%

Voor de kosten van budgetbeheer kunt u een vergoeding krijgen als het budgetbeheer nodig is en een professionele organisatie dit uitvoert.

Draagkracht 110%

Dieetkosten (extra kosten)

Moet u een dieet volgen? En heeft u hierdoor extra kosten? De extra kosten kunnen wij vergoeden als u het dieet op advies van een arts of diëtist heeft gekregen.

Draagkracht 110%

Energie (stroom en gas)

Als u om medische redenen uw woning extra moet verwarmen kunnen we de extra kosten vergoeden. Moet u medische apparaten gebruiken die veel stroom kosten? Dan kunt u de extra stroomkosten bij uw zorgverzekering terugvragen. Bijvoorbeeld: beademings- of thuisdialyse apparatuur. Hiervoor gelden andere regels dan bij de energietoeslag. We kijken bijvoorbeeld ook naar uw eigen vermogen.

Draagkracht 110%

Jongeren

De uitkering voor jongeren van 18 tot 21 jaar is niet genoeg om van te leven als je op jezelf woont. Je ouder(s) of verzorger(s) moeten mee betalen. Kunnen of willen ze dat niet, dan kan je een vergoeding krijgen. Je krijgt dan een extra bedrag naast je uitkering. Dit extra bedrag vragen we wel terug van je ouder(s) of verzorger(s).

Draagkracht: Hiervoor gelden andere regels.

Kinderopvang

Als u een sociale en/of medische reden heeft waarom kinderopvang nodig is, kunnen we de kosten vergoeden. Meer informatie vindt u op de pagina vergoeding kosten kinderopvang.

Draagkracht 110%

Kleding

Moet u vaker wassen door een ziekte of handicap, dan is een vergoeding mogelijk voor de extra kosten van het wassen en de slijtage van uw kleding.

Draagkracht 110%

Maaltijdvoorziening

Als u door lichamelijke of psychische redenen niet zelf (warm) eten kunt maken, dan kunnen we de extra kosten vergoeden.

Draagkracht 110%

Medisch advies inburgering

De kosten van een keuring voor de aanvraag ontheffing van het inburgeringsexamen om medische redenen kunnen we vergoeden. Deze kosten vergoeden wij maar 1x.

Draagkracht 110%

Rechtsbijstand (eigen bijdrage)

De kosten van rechtsbijstand kunnen we vergoeden. U moet dan een toevoeging hebben van de Raad voor Rechtsbijstand. De eigen bijdrage, griffierechten en bureaukosten van de advocaat kunnen we vergoeden.

Draagkracht 110%

Reiskosten (sociaal/medisch)

Reiskosten moeten we allemaal betalen. Soms heeft u een bijzondere situatie. En heeft u hoge reiskosten die u niet zelf kunt betalen. U kunt dan bijzondere bijstand aanvragen. U krijgt alleen een vergoeding als u 8 kilometer of meer moet reizen (enkele reis). Is uw reis korter? Dan gaan we ervan uit dat u fietst. Kunt u dat niet? Dan is wel een vergoeding mogelijk. We betalen maximaal het bedrag van het openbaar vervoer (bus, metro, tram en trein).

Voorbeelden van bijzondere situaties zijn:

 • bezoek aan: een arts (geen huisarts)
 • bezoek aan uit huis geplaatste kinderen (alleen voor ouders en broer/zus)
 • bezoek aan familieleden in de gevangenis (alleen voor ouders en broer/zus en maximaal 1 keer per 2 weken)
 • reiskosten voor kinderen naar een speciale school die niet in de buurt is

Draagkracht 110%

Schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar

Aan gezinnen met schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar kunnen we schoolkosten vergoeden. De vergoeding is in elke gemeente anders. Kijk op de pagina voor uw gemeente. 

Draagkracht: zie de pagina's hierboven

Uitvaartkosten

Zie Begrafenis- en crematiekosten. 

Vaste lasten bij verblijf in een inrichting

Als u tijdelijk in een inrichting verblijft, kunnen we de vaste lasten van uw woning vergoeden. Neem voordat u wordt opgenomen contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Draagkracht 100%

Verblijfsvergunning

De kosten bij een eerste aanvraag van een verblijfsvergunning bij een gezinshereniging bij erkende vluchtelingen kunnen we vergoeden.

Draagkracht 110%

Verhuizen

U betaalt zelf uw verhuizing of nieuwe spullen voor in uw woning. In bijzondere situaties kunnen we een vergoeding geven.

Voorbeelden van kosten bij een verhuizing: kosten van vervoer, 1e maand huur, dubbele huur, administratiekosten, waarborgsom en opslag van uw meubels. Meestal is de bijzondere bijstand dan een lening en betaalt u aan ons terug.

Draagkracht 100%

Wassen

Zie Kleding

Woonkostentoeslag

Huurwoning

Als u in een huurhuis woont, dan heeft u meestal recht op huurtoeslag. De hoogte van deze toeslag hangt af van uw huur, uw inkomen en wie er in de woning woont. Heeft u een uitkering van ons of een ander laag inkomen? Maar heeft u (nog) geen recht op (het maximale bedrag aan) huurtoeslag, dan kunnen we een vergoeding geven.

Is uw huur zo hoog dat u geen huurtoeslag krijgt? Dan kunnen we tijdelijk een vergoeding geven. U moet dan een goedkopere woning zoeken.

Draagkracht 100%

Koopwoning

Als u in een koophuis woont, dan heeft u geen recht op huurtoeslag. Zijn uw woonkosten lager dan de huurgrens van de huurtoeslag, dan kunnen we een vergoeding geven. Woonkosten bestaan uit:

 • de hypotheekrente
 • het eigenaarsdeel onroerende zaakbelasting (OZB)
 • het eigenaarsdeel rioolretributie
 • het eigenaarsdeel van de waterschapsbelasting van het Hoogheemraadschap
 • de opstalverzekering.

Zijn uw woonkosten hoger dan de huurgrens? Dan kunt u soms tijdelijk een vergoeding krijgen. U moet dan een goedkopere woning zoeken.

Draagkracht 100%

Draagkracht, Inkomen en vermogen (bezit)

Inkomen

Bij 100% geldt: al uw inkomen boven de bedragen in de tabel is draagkracht. Dit geldt onder meer bij de kosten van bewindvoering, de algemene bestaanskosten (zoals woonkostentoeslag en vaste lasten), verhuis- en inrichtingskosten en kosten voor spullen voor uw woning.

Bij 110% geldt: 35% van al uw inkomen hoger dan de bedragen in de tabel is draagkracht.

Inkomenstabel 2024

Inkomenstabel tot 100%
Netto maandinkomen (zonder vakantiegeld) is lager dan18 tot 21 jaar - thuiswonend18 tot 21 jaar - uitwonend21 jaar tot AOW-leeftijdAOW-leeftijd
echtparen / samenwonenden met kind(eren)€ 969€ 1.437€ 1.776€ 1.878
echtparen / samenwonenden zonder kind(eren)€ 614€ 1.082€ 1.776€ 1.878
alleenstaande ouders€ 597€ 1.345€ 1.534€ 1.675
alleenstaanden€ 307€ 775€ 1.244€ 1.385
Inkomenstabel tot 110%
Netto maandinkomen (zonder vakantiegeld) is lager dan18 tot 21 jaar - thuiswonend18 tot 21 jaar - uitwonend21 jaar tot AOW-leeftijdAOW-leeftijd
echtparen / samenwonenden met kind(eren)€ 1.066€ 1.580€ 1.954€ 2.066
echtparen / samenwonenden zonder kind(eren)€ 676€ 1.190€ 1.954€ 2.066
alleenstaande ouders€ 657€ 1.480€ 1.687€ 1.841
alleenstaanden€ 338€ 852€ 1.368€ 1.523

Onder inkomen verstaan we al uw inkomsten (zonder vakantiegeld) die u elke maand krijgt, zoals loon, uitkeringen, alimentatie, pensioenen, maar ook sommige heffingskortingen van de Belastingdienst. Wat rekenen we niet tot uw inkomen? Dat zijn bijvoorbeeld kinderbijslag, toeslagen van de Belastingdienst, het deel van uw inkomen waarop beslag ligt en wat wordt gebruikt voor het betalen van schulden als u schuldhulpverlening heeft. Ook de eigen bijdrage voor de Wet Langdurige Zorg (Wlz) valt hieronder. Verder houden we rekening met buitengewone lasten, zoals extra hoge woonlasten, het verschil tussen maximale huur- en/of zorgtoeslag en het bedrag dat u echt ontvangt, buitengewone verwervingskosten en onderhoudsverplichtingen (alimentatie die u betaalt).

Vermogen / bezit

Voor vermogen geldt: als uw vermogen (bezit) meer waard is dan deze bedragen, tellen we het bedrag dat u meer heeft bij uw draagkracht op. 

 • voor echtparen, samenwonenden en alleenstaande ouders € 15.150
 • voor alleenstaanden € 7.575

Bij uw vermogen (bezit) tellen we het geld op bank- en spaarrekeningen van u en uw kinderen tot 18 jaar. Ook de waarde van een auto, motor, caravan, sieraden, woning of grond. Verder: aandelen, polissen van levensverzekeringen, koopsompolissen, lijfrente en  antiek.  Het gaat om bezit in Nederland en in het buitenland.