Sociale Zaken IJsselgemeenten voert de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening uit voor Capelle, Krimpen en Zuidplas. Wij doen dit voor 3 gemeenten met ruim 140.000 inwoners in 59.000 huishoudens. Bijna 2.700 inwoners krijgen op dit moment een bijstandsuitkering van ons. In totaal leveren we onze dienstverlening aan zo’n 5.000 huishoudens, in de vorm van een uitkering, werk, participatie, bijzondere bijstand, schuldhulpverlening of fraudepreventie.

We zijn er voor inwoners die een uitkering aanvragen, werk zoeken of schulden hebben. De medewerkers verstrekken bijstandsuitkeringen, bijzondere bijstand en begeleiden mensen met een uitkering naar werk. We helpen inwoners in schuldsituaties en voeren een actief beleid ten aanzien van het handhaven van de regels van een bijstandsuitkering. We zijn voor de werkgeversdienstverlening onderdeel van het Werkgeversservicepunt Rijnmond (WSP Rijnmond) en werken daarin samen met de andere gemeenten en het UWV.

  Ambitie

  De ambitie van IJsselgemeenten is om bij te dragen aan een samenleving, waar iedereen die kan werken, werkt naar vermogen of maatschappelijk actief is. We werken samen met werkgevers, werknemersorganisaties, onderwijs en overheden, met name lokaal, om deze ambitie te realiseren. Waar het de aanpak versterkt, zoeken we de samenhang binnen het brede sociaal domein, bijvoorbeeld met de sociale wijkteams en de WMO afdelingen.

  5 units

  Sociale Zaken bestaat uit vijf units:

  • Inkomen
  • Intake en Handhaving
  • Werkplein en uitstroom
  • Activering en Zorg
  • Advies, Ondersteuning en Control

  Missie & visie

  Onze missie:

  Staan voor inkomenszekerheid en samen werken aan een samenleving waarin iedereen meedoet.


  We gaan daarbij uit van het motto: Samen Durven Doen. Onze kernwaarden zijn:

  • Professioneel
  • Dienstverlenend
  • Samenwerken

  Onze visie:

  Wij zijn een innovatieve organisatie die zelfredzaamheid en eigen kracht van burgers bevordert. Werk gaat voor ons altijd boven een uitkering. Wij stimuleren dat mensen meedoen naar vermogen, bij voorkeur door te werken. Hierbij stimuleren en ondersteunen wij hen bij het zoeken van werk of op werk gerichte scholing. Indien werk niet direct mogelijk is stimuleren wij een actieve en volwaardige deelname aan de maatschappij. Wij kennen onze regionale arbeidsmarkt, spelen in op de behoeften van werkgevers en zijn flexibel, innovatief en gericht op bredere samenwerking. Inwoners die er (tijdelijk) niet in slagen een inkomen op minimumniveau te verwerven en in bijzondere kosten te voorzien bieden wij financiële en rechtmatige ondersteuning. Wij ondersteunen inwoners die niet meer in staat zijn hun schuldenprobleem zelfstandig op te lossen.

  Wij zijn een professionele dienstverlener. Voor klanten die dat nodig hebben bieden wij ondersteuning bij het herkennen en inzetten van ieders mogelijkheden. Uiteenlopende kwaliteiten van klanten en medewerkers en samenwerkingspartners bevorderen de deelname aan de samenleving. In onze werkwijze staat de klant centraal. De focus ligt op continue ontwikkeling. Zowel van onze klanten als van onszelf.

  Uitgangspunten

  • Werk boven uitkering, Prioriteit op de uitstroom naar werk.
  • Regie op het gebied van re-integratie en bemiddeling naar werk.
  • Stimuleren eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid.
  • Uitgaan van mogelijkheden, niet van beperkingen.
  • Jongeren leren of werken.
  • Beperken van de instroom in de uitkering (poortwachtersfunctie).
  • Alle klanten doen naar vermogen iets terug voor de uitkering.
  • Hoogwaardig handhaven: vroegtijdig informeren, optimaliseren van de dienstverlening; controleren op maat en daadwerkelijk sanctioneren.
  • Activering van klanten die nog niet kunnen uitstromen.
  • Moeilijk bemiddelbare klanten: verbinden, activering, dagbesteding, ontmoeting e.d. zo efficiënt en kostendekkend mogelijk;
  • Inzet Beschut werk, gericht op klanten met de minste loonwaarde (tot 30%).
  • Klanten zonder uitkering: wel aanbod, met laag beroep op re-integratie middelen
  • Regionale samenwerking en afstemming op het gebied van werkgeversdienstverlening in het Werkgeverservicepunt Rijnmond.
  • We sturen op het rendement van instrumenten en trajecten.
  • Actieve hulpverlening bij (dreigende) financiële problematiek.

  Dienstverlening Sociale Zaken

  Wij zijn een netwerkorganisatie die samenwerkt met regionale maar met name met lokale partijen zoals sociale teams, woningcorporaties, schuldhulpmaatjes, welzijnsorganisaties, werkgevers en onderwijsinstellingen. Onze ambitie is duidelijk en rechtvaardig maatwerk leveren waarbij de klant centraal staat. 

  De volgende wetten en taken worden voor de deelnemende gemeenten uitgevoerd.

  • Participatiewet, IOAW, IOAZ
  • Bbz (bij RBZ Rotterdam)
  • Re-integratie en activering
  • Bijzondere bijstand
  • Minimabeleid
  • Schuldhulpverlening
  • Handhaving
  • Voorbereiding bezwaar en beroep
  • Kinderopvang
  • Wet op de lijkbezorging
  • Voorlichting en Budgettering