Participatiewet

HOME  |  Sociale Zaken  |  Participatiewet

Participatiewet

Wat is de Participatiewet?

Sinds 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. Niet alleen de naam is veranderd ook in de wet zijn een aantal zaken anders geworden.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen sinds 2015?

In de Participatiewet komen een aantal nieuwe en aangepaste termen, maatregelen en voorzieningen voor. Dit zijn onder andere:

  • de kostendelersnorm: de hoogte van uw uitkering hangt af van het aantal volwassenen waarmee u uw huis deelt
  • de individuele inkomenstoeslag vervangt de langdurigheidstoeslag
  • strengere maatregelen bij het niet nakomen van de arbeidsverplichtingen
  • de tegenprestatie: deze wordt verplicht
  • loonkostensubsidie voor mensen met een arbeidsbeperking
  • de categoriale bijzondere bijstand (voor hele groepen, onder andere voor ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking) bestaat niet meer. We kijken altijd naar de persoonlijke situatie bij bijzondere bijstand
  • Wajong en sociale werkvoorziening (WSW)
Top